VAKFIN AMACI

Vakfın amacı Mikroelektronik ve diğer ileri teknoloji alanlarındaki eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlenmesine maddi ve manevi destek olmaktır. Vakıf bu amacı gerçekleştirmek için, tanımda belirtilmiş olan alanlarda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

 • Bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim merkezleri açmak ve işletmek,
 • Öncelikle bir tümdevre tasarım merkezi kurmak, buradaki ve daha sonra kuracağı bu tür merkezlerdeki olanakları Türkiye Elektronik Sanayii'nin yararlanmasına sunmak.
 • Ülkemizdeki bilimsel potansiyelden Elektronik Sanayii kuruluşların etkin bir biçimde yararlanabilmeleri için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve öğretim çalışmalarını kısmen veya tamamen finanse etmek,
 • Bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacı ile yarışmalar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, ödül ve burslar vermek, araştırmalarla ilgili yolculuk giderlerini kısmen veya tamamen karşılamak.
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek ve toplantılarla ilgili hizmetleri sunmak.
 • Konusu ile ilgili kitaplık ve dokümantasyon merkezleri kurmak ve işletmek.
 • Uygulamaya dönük her türlü eğitim programları ile meslek veya hizmet içi eğitim ve geliştirme programları düzenlemek, yürütmek veya bu hususlarda yardımcı olmak.
 • Vakfın amacını gerçekleştirmek amacı ile ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak kuruluşlara iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek.
 • Mikroelektronik alanında eğitim için gerekli olan her türlü yayınları, eğitim, öğretim araştırma ve uygulama levazımını, donanımını, araç ve gereçlerini temin etmek, bunların edinilmelerine yardımcı olmak,
 • Vakfın amacına ulaşabilmesi için taşınır ve taşınmazları, menkul kıymetleri, iştirak paylarını, taşıtları, fikir haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ayni ve şahsi her türlü, işlemlerde bulunmak.
 • Vakfın amacı ile ilgili olarak ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatlan almak ve vermek.
 • Vakfın amacını gerçekleşmesi için gereken ve Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer iş, işlem, tasarruf ve hizmetleri