Vakfın amacı eğitim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlenmesi, ileri e maddi ve manevi destek
olmaktır. Vakıf bu amacı gerçekleştirmek için, tanımda belirtilmiş olan alanlarda, aşağıdaki
faaliyetlerde bulunabilir.
Vakfın ilk kuruluş amacı olan Mikroelektronik ve diğer ileri teknoloji alanlarındaki eğitim, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin güçlenmesine ilişkin çalışmalarına devam edecektir.
Eğitim merkezleri, okullar açmak ve işletmek,
Eğitim alanında bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama yapmak
Eğitim ve öğretim çalışmalarını kısmen veya tamamen finanse etmek,
Eğitim alanında bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacı ile yarışmalar ve benzeri faaliyetler
düzenlemek, ödül ve burslar vermek
Eğitim alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek ve toplantılarla ilgili
hizmetleri sunmak.
Eğitim konusu ile ilgili kitaplık ve dokümantasyon merkezleri kurmak ve işletmek.
Uygulamaya dönük her türlü eğitim programları ile meslek veya hizmet içi eğitim ve geliştirme
programları düzenlemek, yürütmek veya bu hususlarda yardımcı olmak.
Vakfın amacını gerçekleştirmek amacı ile ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve
kurulacak kuruluşlara iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek.
Vakfın amacına ulaşabilmesi için taşınır ve taşınmazları, menkul kıymetleri, iştirak paylarını, taşıtları,
fikir haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ayni ve şahsi her türlü,
işlemlerde bulunmak.
Vakfın amacı ile ilgili olarak ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatlan almak ve vermek.
Vakfın amacını gerçekleşmesi için gereken ve Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer iş, işlem,
tasarruf ve hizmetleri